İnsan Kaynakları Mesajı

Çağımızda bilgi iletişimdeki köklü değişimler ve küreselleşen dünya pazarı, işletmelerin rekabet stratejilerinde de niteliksel değişimlere yol açmıştır. Artık, ürünlerin piyasada kalma süresinin kısalması ve hızla yenilikler yapma gereğinin önem kazanması, işletmenin bu değişimlere hemen tepki verecek bir organizasyon ve işgücü yapısına sahip olmasını gerektirmektedir. Yeni bir yüzyılda, İnsan Kaynakları birimi klasik görevlerinin ötesinde, üstün performans sunan, nitelikli işgücü ve örgütlemeyi gerçekleştirecek stratejik bir birim olmak durumundadır.

İnsan Kaynakları şirketin vizyonunu, temel hedef ve değerlerini belirleyecek ya da belirlenmesinde aktif katkıda bulunacak, işletmede bütünlük ve bağlılık anlayışını yerleştirecek, bilgiyi paylaştırıp katılım ve yetkilendirmeyi arttıracak, eğitimi ve becerileri geliştirecek, ekiplerin ve işlerin tasarlanmasında aktif rol alabilecek, uygulamaları ölçerek motivasyon için gerekli ücret, performans ve değerleme politikalarını üretebilecek bir yapıda olmak zorundadır. Bu birimin çalışmalarına aşağıdaki insan kaynaklarının evrensel yönetim uygulama ilkeleri rehber oluşturmalıdır.

Bu ilkeler;

• İşe almada titiz bir seçiciliğin ve kaliteli personel arayışının egemenliği,
• İş güvencesinin koruyucu şemsiyesinin genişletilmesi,
• Katılım ve yetkilendirmenin artırılması,
• Hiyerarşik kademelerinin azaltılması,
• Eğitim ve beceri geliştirmeye ağırlık veren programların seçilmesi,
• Şirket içinde yükselme ve rotasyon imkânlarının sağlanması,
• Tüm süreçlerin belirlenmesi ve yönetilmesi
• Esnek istihdama dayalı yönetim tarzı,
• Eşit ilişkilerin egemenliği,
• Sürekli motivasyon sağlayıcı yöntemlere ağırlık,
• Yapılan işin ölçümü ve değerlendirilmesi,
• Bilginin eşit bir biçimde paylaşımı,
• Uzun dönemli bakış açısını geliştirilmesi, buna uygun davranılması,